Pre-Fabrykat KARR Miasto Karpacz Miasto Kowary
Search Menu

Regulamin I. Bieg dla Serca (edycja wiosenna)

I. TERMIN IMPREZY

Edycja wiosenna – 30.03.2019 r. sobota, godz. 8:00 – 18:00

II. CEL IMPREZY

Poprzez czynny udział w sportowym wydarzeniu, organizatorzy chcą zwrócić uwagę na profilaktykę układu krążenia i chorób serca.
Nie mniej ważnym celem jest również promocja sąsiadujących miast Powiatu jeleniogórskiego – Kowar i Karpacza, tras biegowo rekreacyjnych, jak i odbudowa ruchu turystycznego w Budnikach, przez które przebiega trasa półmaratonu górskiego. Propagowanie zdrowego trybu życia.

III. ORGANIZATORZY

FUNDACJA SLOW CITY
FUNDACJA „KARPACZ SPORT”

Partnerami zawodów są:
Gmina Karpacz, Gmina Miejska Kowary, Grupa Karkonoska GOPR, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalengo, Pre-Fabrykat Sp. Z O.O, EuroMedis, Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, Zespół Szkól Ogólnokształcących w Kowarach

Kontakt:
e-mail: biuro.biegdlaserca@gmail.com
tel.: Kuba (Karpacz) – 721 222 702 / Mirek (Kowary) – 605 210 535

IV. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów – edycja wiosenna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
Gimnazjum im. Stanisława Lema
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema
Branżowa Szkoła I stopnia w Kowarach
ul. Szkolna 1
58-530 Kowary

Godziny otwarcia biura zawodów:
– piątek 29.03.2019r. od 18:00 do 22:00
– sobota 30.03.2019r. od 08:00 do 10:00

V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TRASIE BIEGU

Trasa biegu przewiduje dystans ok. 21,5 km, ok 900 m w pionie. Przebiega przez tereny miejskie a kieruje się do dawnej osady Budniki, gdzie usytuowana jest połowa trasy. Pierwsza- wiosenna edycja startuje z Karpacza a kończy się w Kowarach. Jesienna odwrotnie. Trasa prowadzi polskimi szlakami oraz drogami leśnymi Karkonoszy i jej otuliny, trasa wymagająca technicznie.

Dystans może się różnić w kolejnych edycjach z powodów technicznych, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Trasa przeprowadzona jest przez teren Lasów Państwowych, na terenie których mogą odbywać się interwencyjne prace sezonowe.
Trasa będzie w sposób widoczny oznaczona oraz w newralgicznych punktach obstawiona wolontariuszami.

Start:
Wersja wiosenna – deptak miejski na wysokości Hali Sportowej w Karpaczu,
Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 48A, 58-550 Karpacz

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PUBLICZNYCH
Uczestnik biegu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym podczas korzystania z dróg publicznych.

Wyposażenie obowiązkowe:
– Numer startowy oraz chip
– Dowód osobisty
– Naładowany telefon komórkowy
– folia NRC

Zalecane wyposażenie:
– 0,5l płynu
– naczynie umożliwiające picie na punkcie odżywczym
– kurtkę przeciwdeszczową

VI. RAMOWY PLAN IMPREZY

Piątek 29.03.2019r.
18:00 – Otwarcie biura zawodów
22:00 – Zamknięcie biura zawodów

Sobota 30.03.2019r.
8:00 – Otwarcie biura zawodów i przekazywania depozytów
10:00 – Zamknięcie biura zawodów i przyjmowania depozytów
11:00 – Start zawodów
12:00 – Start zabaw i imprez dla dzieci
12:30 – Przybycie pierwszych zawodników
15:00 –Koniec limitu czasu
16:00 – Dekoracja

Organizator zastrzega sobie możliwość do drobnych zmian w planie imprezy spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

VII. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Zaplanowane są dwa punkty.
W połowie dystansu – Wiata na Budnikach oraz na mecie.

VIII. POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie na starcie oraz na mecie.

Na trasie przewidziany jest jeden punkt kontrolny – 10 km – Budniki (limit czasu – 2 godziny [dwie godziny]).

Ustala się limit na przebiegnięcie w czasie 4 godzin ( czterech godziny).

Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się limicie czasu lub nie przebiegną przez punkty kontrolne, nie będą klasyfikowani, a organizatorzy nie będą ponosić za nich odpowiedzialności.

IX. OPŁATA REJESTRACYJNA

Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie biegu i wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora.

Organizator ustanawia limit zawodników: 250 osób.

Po wyczerpaniu limitu miejsc płatność elektroniczna zostanie zablokowana automatycznie.
Ostateczna lista startowa zostanie opublikowana najpóźniej 10 dni przed startem.
Numer startowy przydzielony zostanie zawodnikowi losowo.

Opłata rejestracyjna wynosi:
07.01.2019r. – 28.02.2019r. – 80 zł
01.03.2019r. – 20.03.2019r. – 100 zł

W trakcie rejestracji jest możliwość wykupienia transportu w cenie 10 zł z mety (Kowary) na start (Karpacz).
Wyjazd autokaru o 9:30.

Wpisowe wpłacone po 20.03.2019r. nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

Organizator nie zwraca opłaty rejestracyjnej osobom, które rezygnują ze startu, nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

Istnieje możliwość przepisania opłaty rejestracyjnej innej osobie, jednak jedynie do 17.03.2019r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian. Cesja musi być dokonana osobiście pomiędzy zainteresowanymi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– start w zawodach oraz obsługę trasy;
– numery startowe;
– mapę trasy;
– depozyt, w którym można zostawić rzeczy osobiste
– napoje i wyżywienie na trasie biegu;
– ciepły posiłek po zawodach;
– puchary, nagrody oraz dyplomy (w zależności od pozyskanych sponsorów)
– zabezpieczenie medyczne
– obsługę sędziowską
– pamiątkowy medal (w przypadku ukończenia zawodów w limicie czasu)

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem biegu „Bieg dla Serca” może zostać każda osoba, która do dnia 30.03.2019r. ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu w „Bieg dla Serca”.

Wszyscy zawodnicy podczas odbioru pakietów startowych muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport). Pakiet startowy może być odebrany osobiście lub przez inną osobę na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu „Bieg dla Serca”oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w Nadleśnictwie „Śnieżka”, szczególnie należy zwrócić uwagę na całkowity zakaz śmiecenia.

XI. NAGRODY

W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn
– miejsca 1-3 – puchary oraz nagrody (finansowe/rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów).
W kategoriach wiekowych mężczyzn oraz kobiet (nagrody w kategoriach wiekowych będą przyznawane jeśli w danej kategorii wiekowej będzie minimum 3 osoby)
– miejsca 1-3 – drobne upominki.

Kategorie wiekowe:
M20 i K20 – 1990r. – 2001r.
M30 i K30 – 1980r. – 1989r.
M40 i K40 – 1970r. – 1979r.
M50 i K50 – 1960r. – 1969r.
M60+ i K60+ – do 1959r.

Nagrody dublują się – zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii OPEN, jest także uprawniony do otrzymania nagrody w kategorii wiekowej.
Zawodnicy „Kowary biegają” i „Karpacz Sport” są klasyfikowani, ale nie są nagradzani. Puchary i nagrody przechodzą na kolejnego zawodnika.

KATEGORIA SPECJALNA:
W trakcie biegu będzie również kategoria MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w której nagrody ufundowała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Jak rozumiemy kategorię MŚP?
Jest to właściciel (prezes, dyrektor), członek zarządu (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
W trakcie zapisów proszę wpisać w nazwie zespołu „MŚP + nazwa przedsiębiorstwa”.

Nagrody w kat. OPEN K i M
1 miejsce  – puchar Prezesa KARR  i szkolenia dla firm zakresu (do wyboru 1 tematyka):

1) YouTube – telewizja XXI wieku [3-4 h]
2) Social Media a biznes – czy, kiedy, jak? [3-4 h]
3) Analityka internetowa – zrozumieć Klientów [3-4 h]
4) Kampanie online – zrób to sam [3-4 h]
5) Automatyzacja w marketingu – leżę, pachnę i zarabiam

2 miejsce – puchar i gadżety, konsultacje biznesowe
3 miejsce – puchar i gadżety, konsultacje biznesowe

XII. ZAKAZANE CZYNNOŚCI

Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo, w każdym momencie zawodów, za następujące działania:
– Skracanie wyznaczonej trasy
– Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego
– Nieposiadanie obowiązkowego wyposażenia
– Wyrzucanie śmieci na trasę biegu
– Korzystanie z zewnętrznego wsparcia poza punktami odżywczymi
– Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami
– Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne)
– Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu
– Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu
– Doping lub używanie zakazanych środków
– Niesportowe zachowanie

Określenie wysokości kar czasowych ustala Sędzia Główny zawodów. Za brak jakiegokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia określa się karę czasową w wysokości – 20 min/każdy element. Kary czasowe zostają doliczone do wyniku przebycia trasy lub zawodnik może być wstrzymany przez sędziego przed metą celem odbycia kary czasowej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Termin, miejsce i trasa biegów może ulec zmianie, jak również biegi mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. W innych przypadkach odwołania biegów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.

Jeśli zawodnik napotka innego zawodnika, który uległ wypadkowi, zobowiązany jest udzielić mu koniecznej pomocy i zawiadomić obsługę medyczną (nr telefonu będzie podany w biurze zawodów). Przypominamy, że każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej. W przypadku rezygnacji z zawodów organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów.
Zawodnicy muszą mieć numer startowy zawieszony z przodu ciała.

Osoby towarzyszące zawodnikom, będą mogły uczestniczyć na mecie, w grach i konkurencjach, przygotowanych dla dzieci i nie tylko.

Zawodnicy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków (NW) we własnym zakresie.
Podczas godzin pracy biura zawodów, będzie możliwość zakupu polisy NW.

Zawodnik startując w „Bieg dla Serca”, wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji biegów górskich organizowanych przez Fundacje Slow City oraz Karpacz Sport, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów. Jednocześnie zaświadcza się, że administratorem tych danych są organizatorzy a uczestnik biegu ma możliwość wglądu i zmian swoich danych w każdym momencie.

Organizatorzy „Bieg dla Serca” zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy, bezpośrednim komunikatem na wskazany mail zawodnika. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom „Bieg dla Serca”.